Náhradné plnenie

Ušetrite 1424€ pre vašu školu alebo spoločnosť za náhradné plnenie!

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinný podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, má dve možnosti. Prvou možnosťou je, že zaplatí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca odvody štátu. Druhou a výrazne výhodnejšou možnosťou je využiť náhradné plnenie a nakupovať tovar a služby od nášho registrovaného sociálneho podniku FINXZA s.r.o. ako zamestnávateľa zdravotne postihnutých. Jedná sa o upratovacie služby, čistiace prostriedky a hygienicke potreby.

Náhradné plnenie od nás je pre Vás výhodné, pretože za svoje peniaze, ktoré by ste inak museli zaplatiť štátu, získate tovar a služby, ktoré skutočne potrebujete.

A nielenže znižujete svoje náklady, zároveň podporujete zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím.

VÝHODY NÁHRADNÉHO PLNENIA OD NÁS:

- získate tovar a služby ktorý potrebujete
- znižujete si svoje náklady
- podporujete sociálne zamestnávanie


ČÍSLA NA ROK 2022:

Odvody za povinné nezamestnávanie jednej osoby so zdravotným postihnutím: 1424,- €

Náhradné plnenie t.j hodnota tovaru za ktorú potrebujete nakúpiť na zrušenie odvodov: 1266,- €

VÝHODY PRE VÁS: tovar v hodnote 1266,- € + priama úspora 158,- €

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia pre rok 2021: www.dielne.sk/vypocet-nahradneho-plnenia


AKO POSTUPOVAŤ PRE UPLATNENIE NÁHRADNÉHO PLNENIA?

Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme vybrať tovar, ktorý potrebujete. Po zrealizovaní zákazky a úhrade faktúry Vám pošleme vyplnené tlačivá a prílohy, ktoré predkladáte UPSVaR do 31. marca nasledujúceho roka.

Tlačivá: www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/informacia-k-nahradnemu-plneniu.html?page_id=13016


NA AKÝ TOVAR A SLUŽBY JE MOŽNÉ POUŽIŤ NÁHRADNÉ PLNENIE?

Na akékoľvek služby v našej ponuke. Vyberte si na našej stránke www.finx.sk alebo nás kontaktujte, radi Vám poradíme pri výbere.

 

AKO JE TO S DPH ?

V prípade ak nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava sa do náhradného plnenia aj DPH tzn. celá suma zákazky. Ak ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, DPH sa do sumy zákazky nezapočítava.

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: +421 947 959 740

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE A LEGISLATÍVA:

Čo je náhradné plnenie?
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Všeobecne sa dá teda povedať, že Náhradné plnenie znamená možnosť zadať zákazku chránenej dielni, využiť jej služby, prípadne odoberať od chránenej dielne tovar a podporiť zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením inou formou.

Zadávať zákazku je taktiež možné chránenému pracovisku, ktoré zriadil občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a má priznaný štatút chráneného pracoviska.

Čo je zákazka?
Zákazka na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Povedané inak, zadaním zákazky si zamestnávateľ zaobstará ním zvolené služby, ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ktoré majú právoplatný štatút vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny a objednaním týchto tovarov alebo služieb predchádza zamestnávateľ povinnému odvodu štátu, plní zákonnú povinnosť zamestnávať 3,2% osôb so zdravotným postihnutím z celkového počtu svojich zamestnancov a predchádza sankciám zo strany štátu.


Ako vnímať tovar a službu chránenej dielne podľa zákona?
Tovar na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je výrobok zhotovený chránenou dielňou, alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je určený na predaj.

Služba na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou, alebo chráneným pracoviskom, zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.


Ako vypočítať výšku zákazky?
Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.


Aká je výška náhradného plnenia?
Pre rok 2021 je výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím 1185 Eur.

Ako rozoznám rozdiel medzi 10 % a 100% uplatnením náhradného plnenia?
Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávateľ zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb a výškou zákazky. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0, 5 vrátane smerom nahor.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizuje činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, v chránenej dielni alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.


Ako je to s výškou zákazky ak zamestnávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty?
Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Ako je to s výškou zákazky ak zamestnávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty?
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu – Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


Ako a kedy sa preukazuje zamestnávateľ úradu, že splnil svoju zákonnú povinnosť?
Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.


Kto môže využívať náhradné plnenie?
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu, ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Povedané inak, každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov a napríklad z dôvodu nemožnosti poskytnúť primeranú prácu osobe so zdravotným znevýhodnením nie je v jeho silách vytvoriť zákonom požadované pracovné miesto.


Aké sú sankcie za neplnenie zákonnej povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?
Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov do výšky 33 193, 91 Eur.

Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov. Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

Firma FINX s.r.o. je dynamickou firmou,
ktorá vznikla na základe skúseností majiteľky
pri poskytovaní služieb v oblasti
čistiacich a upratovacích prác.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie
komplexných upratovacích služieb pre organizácie
a domácnosti na profesionálnej úrovni
od najjednoduchších výkonov až po globálne
riešenie čistiaceho servisu podľa potreby klientov.
finx_za_1.png